Header image

Bietentelers tegen doorschuiven C-suiker

6 november 2003

De ledenraad van Koninklijke Coöperatie Cosun U.A. heeft op 4 november 2003 het individueel doorschuiven van C-suiker besproken. De ledenraad concludeerde dat het individueel doorschuiven van C-suiker voordeel kan opleveren voor de individuele teler, maar geen positieve financiële bijdrage aan de keten levert en daarom wordt afgewezen. Individueel doorschuiven van C-suiker kan leiden tot belangentegenstellingen tussen de leden van de coöperatie onderling over de verdeling van de productiekosten in opeenvolgende teeltjaren. Een reden temeer om een dergelijke wijziging niet in te voeren in het bestaande suikersysteem.


De ledenraad gaat akkoord met het collectief overbrengen van een hoeveelheid C-suiker naar het volgende verkoopseizoen indien daar een goede commerciële reden voor is.
De ledenraad staat achter voortzetting van het huidige suikersysteem 2003 in het volgende teeltseizoen 2004. Het wordt niet zinvol geacht om het suikersysteem ieder jaar aan te passen en de ledenraad spreekt haar voorkeur uit om het huidige suikersysteem te handhaven.

 

De ledenraad heeft de raad van beheer en concerndirectie verzocht zich met kracht en overtuiging in te zetten voor de voortzetting van de suikermarktordening na 2006 en te voorkomen dat de Nederlandse suikersector wordt overgeleverd aan de grillen van de wereldmarkt.