Header image

Cosun behaalt bevredigend resultaat

18 maart 2004

Royal Cosun, producent van natuurlijke voedingsmiddelen en -ingrediënten, realiseerde in 2003 een geconsolideerde omzet van EUR 1.321 miljoen, een toename met 20% ten opzichte van 2002. Het bedrijfsresultaat kwam uit op EUR 34 miljoen (2002: EUR 56 miljoen). Hoewel lager dan 2002, is Cosun tevreden met dit resultaat aangezien de daling verklaard kan worden uit incidentele posten, waarvan de belangrijkste de afwaardering van geactiveerde goodwill en de sluitingskosten van productielocaties zijn. Geschoond voor deze eenmalige effecten steeg het bedrijfsresultaat met ruim 20%. Per saldo daalde het netto resultaat met EUR 7 miljoen tot EUR 31 miljoen.

 

Gang van zaken per businessgroep
De groep Basisingrediënten zag de resultaten licht stijgen, vooral door een meevallend resultaat van Suiker Unie dankzij een uitstekende bietenoogst en een per saldo lagere productieheffing en quotumkorting. Door de forse stijging van de inuline verkoop nam de omzet en het resultaat van Sensus toe. Nedalco had door de zeer lage alcoholprijzen een moeilijk jaar.


Aviko zag opnieuw kans haar marktpositie te versterken, ondanks een deels krimpende markt voor voorgebakken aardappelproducten. De succesvolle introductie van een reeks nieuwe producten heeft hier voor een belangrijk deel aan bijgedragen. De omzet van Aviko is in 2003 voor een geheel jaar in de Cosun cijfers opgenomen (2002: 4 maanden), waardoor de Cosun omzet sterk steeg.

De omzet in de groep Samengestelde ingrediënten groeide nauwelijks, als gevolg van negatieve valuta-effecten en de stagnerende economie in Europa die vooral van invloed was op de foodservice markt. Unifine Döhler had in enkele landen te kampen met een teruglopende markt. De activiteiten in Spanje, waar een acquisitie werd gedaan, groeiden. Als geheel bleef de omzet ongeveer op het niveau van 2002 maar het resultaat stond onder druk. Unifine kon na een moeizaam 2002 profiteren van de gerealiseerde operationele verbeteringen, die dit jaar voor een belangrijke resultaatverbetering zorgden. Begin februari 2004 is de Canadese vestiging van Unifine (Richardson) verkocht aan Heinz. De concentratie op sauzen en specerijen in de Europese markt en de geringe synergie tussen de Europese en Amerikaanse activiteiten lagen hieraan ten grondslag. SVZ combineerde positieve resultaten met haar klassieke producten in zowel Europa als de Verenigde Staten met een snelle afzetgroei in nieuwere producten als Verifruit en compounds.

 

Cosun’s 50% participatie Advanta realiseerde, na in 2002 terug te zijn gekomen in de zwarte cijfers, in 2003 opnieuw een verbetering van het resultaat. De verwachting is dat het verkoopproces van deze participatie in 2004 kan worden afgerond.

 

Vooruitzichten
Het jaar 2003 was een jaar met een uitzonderlijk goede oogst. Dit betekent dat, uitgaande van een normale oogstomvang en weer een normaal niveau van productieheffingen in 2004, de resultaten van Suiker Unie naar verwachting lager zullen zijn dan in 2003. Sensus zal het resultaat verder kunnen verbeteren door groei in zowel de inuline als de fructose afzet. Nedalco wordt nog steeds geconfronteerd met lage alcoholprijzen. De lagere resultaatverwachting van de groep basisingrediënten kan deels worden gecompenseerd door verwachte resultaatverbeteringen bij Aviko en de groep samengestelde ingrediënten. Aviko heeft haar overcapaciteit in 2003 teruggebracht en kan in 2004 naar verwachting de vruchten plukken van de verlaging van het kostenniveau en haar goede commerciële positie. In de groep samengestelde ingrediënten zal de omzet en het resultaat naar verwachting verder toenemen. Unifine Döhler en Unifine zijn klaar om te profiteren van een herstel van de foodservice markt en SVZ zal naar verwachting de groei in omzet en resultaat kunnen voortzetten. Advanta verwacht voor 2004 een goed resultaat, maar de bijdrage aan het resultaat van Cosun wordt mede bepaald door de voortgang in het verkoopproces van deze participatie.