Header image

Cosun boekt hoogste nettowinst ooit

17 maart 2005

Royal Cosun, producent van natuurlijke voedingsmiddelen en -ingrediënten, realiseerde in 2004 een geconsolideerde omzet van EUR 1.317 miljoen, vrijwel gelijk aan 2003. Tegenover het wegvallen van de omzet van Unifine Richardson, dat begin 2004 is verkocht, stond een groei van de omzet van de internationale suikeractiviteiten en van Aviko.
 

Het bedrijfsresultaat vóór bijzondere posten en amortisatie goodwill nam toe van EUR 65 miljoen naar EUR 72 miljoen. Vooral de Nederlandse suikeractiviteiten, Sensus en de activiteiten in samengestelde ingrediënten (met name Unifine Food & Bake Ingredients en SVZ) hebben aan deze verbetering bijgedragen.


In het bedrijfsresultaat is een aantal bijzondere posten opgenomen ter grootte van in totaal EUR 59 miljoen negatief die verband houden met het staken van productie, de sluiting van diverse locaties en de afwaardering van vaste activa. Het bedrijfsresultaat komt daardoor per saldo uit op EUR 6 miljoen.


Mede door de verkoop van de participatie in Advanta boekte Cosun in 2004 een nettoresultaat van EUR 114 miljoen, de hoogste winst ooit.


Businessgroepen
De groep Basisingrediënten realiseerde een hoger bedrijfsresultaat voor bijzondere posten. Suiker Unie en Sensus profiteerden optimaal van de uitstekende bieten- en cichoreioogsten door efficiëntieverbetering van de productielocaties. Ook de Sloveense suikeronderneming TSO realiseerde goede verkoopmarges. Voor alle drie de activiteiten geldt echter dat de hervorming van de EU-suikermarktordening de toekomstige resultaten onder ernstige druk zal zetten. Nedalco werd in 2004 evenals in 2003 geconfronteerd met lage marges door een overaanbod van alcohol op de EU-markt.


Aviko zag een lichte daling van het resultaat door een combinatie van overcapaciteit bij de producenten, toenemende afnemersconcentratie en een stagnerende marktontwikkeling. De ruime oogst in 2004, een voordeel bij de suiker- en cichoreiactiviteiten, heeft voor de aardappelen geresulteerd in lage prijzen en hierdoor ook in prijs- en margedruk op de fritesproducten.


De activiteiten in Samengestelde ingrediënten lieten per saldo een stijging van het bedrijfsresultaat zien. Unifine Food & Bake Ingredients realiseerde een forse toename van de winstgevendheid door een sterk verbeterde productieorganisatie, goed prijsbeleid, verdere stroomlijning van het assortiment en hogere efficiency.


Unifine Sauces & Spices continueerde het proces van kostenbesparingen en kwaliteitsverbeteringen, maar daalde licht in resultaat door een iets lagere omzet.


SVZ had een goed jaar, in een markt waarin de prijzen in toenemende mate onder druk kwamen te staan. In fruit realiseerde SVZ een hogere afzet ruim boven de marktgroei. Met Verifruit realiseerde SVZ opnieuw een interessante groei.


Strategie
In de eerste helft van 2005 wordt de strategie die Cosun vijf jaar geleden heeft ingezet tegen het licht gehouden. Onderdeel daarvan is dat de diverse activiteiten opnieuw worden beoordeeld op rendement en ontwikkelingsmogelijkheden, mede tegen de achtergrond van de te verwachten ingrijpende veranderingen in de suikermarktordening. Deze nopen tot een grotere flexibiliteit en verdiencapaciteit van de onderneming, zodat deze minder afhankelijk wordt van de inkomsten uit de suikeractiviteiten. Cosun stelt zich ten doel vanuit een financieel solide basis verdere invulling te geven aan duurzame groei.


Vooruitzichten
Het jaar 2004 was, evenals 2003, een jaar met een uitzonderlijk goede bietenoogst. Dit betekent dat, uitgaande van een normale oogstomvang en een normaal niveau van productieheffingen in 2005, de resultaten van Suiker Unie naar verwachting lager zullen zijn dan in 2004. Sensus zal naar verwachting een verdere resultaatverbetering laten zien door groei van de inuline afzet. De verkoopmarges van TSO zullen in het tweede jaar na toetreding tot de EU iets lager zijn, terwijl Nedalco uitgaat van een betere balans tussen vraag en aanbod van alcohol op de EU-markt.


Zowel Aviko als SVZ worden in 2005 geconfronteerd met lage verkoopprijzen door de grote oogstvolumes in 2004. Unifine Food & Bake Ingredients en Unifine Sauces & Spices verwachten een stijging van het resultaat.


Tegen die achtergrond verwacht Cosun in 2005 per saldo een iets lager bedrijfsresultaat voor bijzondere baten en lasten.