Header image

Suiker Unie en TOM presenteren plan voor AFC

1 juni 2005

GEZAMENLIJK PERSBERICHT UITGEBRACHT DOOR SUIKER UNIE EN TOM
 

Suiker Unie en de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) zijn van plan om een Agro- en Foodcluster in West-Brabant te ontwikkelen en hebben dit initiatief gepresenteerd in het eindrapport Agro- en Foodcluster West-Brabant. 31 mei hebben de besturen van provincie Noord-Brabant en de gemeenten Steenbergen en Halderberge in principe positief geoordeeld over het eindrapport. Deze positieve uitspraak biedt ruimte om vervolgstappen voor de concrete aanleg van het project in voorbereiding te nemen.


Het Agro- en Foodcluster West-Brabant beoogt een innovatief bedrijventerrein te worden dat de eerste is in zijn soort. De doelstelling is om winstgevende symbiose en samenwerking tussen bedrijven te realiseren die actief zijn in de agro- en voedingsmiddelensector, en zich vestigen temidden van de terreinen van de suikerfabriek in Dinteloord en de daarnaast geplande grootschalige glastuinbouwlocatie.


De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de uitwerking van het initiatief dat bestaat uit de combinatie van het Agro-Industrieel Complex Dinteloord (AICD) en een grootschalige glastuinbouwlocatie. In het streekplan geeft de provincie reeds aan positief te staan tegenover studies om een innovatief bedrijvencluster rondom de suikerfabriek te ontwikkelen. Volgens de plannen van de initiatiefnemers heeft het AICD betrekking op 295 ha, inclusief een uitbreiding van ca. 125 ha op het bestaande Suiker Unie bedrijfsterrein. Daarnaast gaat het om een glastuinbouwareaal van 250 tot 300 ha netto glas. Met deze glastuinbouwlocatie wordt invulling gegeven aan de Beleidsnota Glastuinbouw, waarin het realiseren van een projectvestigingslocatie voor glastuinbouw in West-Brabant van ca. 250 ha netto glas is opgenomen.


Agro- en Foodcluster West-Brabant
Het project betreft een ambitieuze ontwikkeling van een duurzaam bedrijventerrein waar bedrijven vergaand samenwerken. Zo zal onder andere direct gezamenlijk gebruik en uitwisseling van restwarmte, proceswater, CO2, producten en reststromen tussen de bedrijven (waaronder de suikerfabriek) onderling en de glastuinbouw kunnen plaatsvinden. De bestaande en nieuwe installaties en utilities zullen daarbij gemeenschappelijk worden benut. Ook de gezamenlijke inkoop van logistiek en andere diensten en het gezamenlijk gebruik van ruimte en infra-structuur zijn manieren om de beoogde symbiose tot stand te brengen. Op die manier wordt de totale milieubelasting teruggebracht.


Meerwaarde
Deze combinatie van initiatieven biedt voor de regio meerwaarde op economisch, sociaal en ecologisch gebied. De landbouw- en voedingsmiddelensector krijgen een impuls en er ontstaat extra ruimte voor ontwikkeling en innovatie. Daarbij gaat het om directe investeringen van naar schatting € 1,6 miljard over een periode van 3 tot 15 jaar.
De in het gebied geplande kleinschalige kantoren en onderzoeksfaciliteiten verbonden aan de activiteiten op het terrein, zullen in een parkachtige omgeving geplaatst worden. Bestaande kennis zal worden gedeeld onder de bedrijven en nieuwe kennis wordt – waar mogelijk – samen ontwikkeld en toegepast.
Door dit initiatief zal de hinder voor de woonkern Stampersgat niet toenemen en mogelijk zelfs verminderen. Daarnaast draagt dit initiatief bij aan versterking van de werkgelegenheid met naar schatting 2.000 arbeidsplaatsen. Ook zal de leefbaarheid in de nabij gelegen woonkernen verbeterd worden, ondermeer door de komst van nieuwe werknemers en hun gezinnen.


Ruimtegebruik
Efficiënt gebruikmaken van de beschikbare ruimte is een andere doelstelling. Zo wordt het project naadloos ingepast binnen het totale bedrijventerrein. Bestaande ruimtelijke structuren worden gerespecteerd en optimaal benut. De ontsluiting van het gebied wordt integraal onderdeel van het project en waar nodig wordt de interne structuur verbeterd, bijvoorbeeld door wegen die overbelast zijn in overleg met de gemeenten te bestemmen voor een andere functie, zoals langzaam verkeer of recreatieve route. Ook zal er transport over water plaatsvinden. Voor de verdere ontwikkeling daarvan is ruimte voor een laad/loskade gereserveerd.
Regenwater zal in het gebied worden opgevangen en gebruikt worden als gietwater voor de teelt. Daarvoor is bergingscapaciteit nodig die in eerste instantie kan worden gevonden door gebruik te maken van de aanwezige waterlopen. De Derriekreek kan daarvoor mogelijk geschikt gemaakt worden en tevens een rol gaan vervullen als ecologische verbindingszone. Zo wordt een bijdrage geleverd aan de versterking van de ecologische structuren in de omgeving van het gebied. Op soortgelijke wijze wordt in de plannen aandacht besteed aan natuurontwikkeling.


Initiatiefnemers
Binnen het AICD krijgt Suiker Unie de kans om door winstgevende symbiose en samenwerking met andere bedrijven uit de agro- en voedingsmiddelensector kosten te besparen, processen en producten te vernieuwen en daarmee de duurzaamheid van de suikerfabriek te versterken, mede door de milieuwinst met de andere bedrijven.
Volgens de TOM is het betreffende gebied de meest haalbare locatie voor een grootschalige en duurzame glastuinbouwlocatie in West-Brabant. Temeer omdat koppeling van de glastuinbouw met de suikerfabriek en het AICD direct grote voordelen biedt op het gebied van energie-, water- en ruimtebesparing.
De beide initiatiefnemers hebben afgesproken de benodigde ruimtelijke procedures gezamenlijk in te gaan. Deze hebben betrekking op een streekplanherziening en een nieuw bestemmingsplan, alsmede de daarvoor noodzakelijke milieueffectenstudies. Deze procedures worden zoveel mogelijk in overleg met de betrokken overheden ingezet en doorlopen. Zowel de initiatiefnemers als de betrokken overheden zijn van plan de verdere uitwerking met spoed voort te zetten. Momenteel vindt nog nader overleg plaats tussen de gemeente Steenbergen en de initiatiefnemers over de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het project.


Voor meer informatie:
De Initiatiefnemers AICD/glastuinbouw Dinteloord,
A. Roberti, algemeen directeur Suiker Unie, tel. (0165)  52 52 52
P. Janmaat, directeur Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij, tel. (073) 689 15 02

 

AICD Secretariaat

Noordzeedijk 113
4671 TL  Dinteloord
Postbus 100
4750 AC  Oud Gastel
Telefoon (0165) 52 51 76
Telefax (0165) 52 50 20

 

Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij
Pettelaarpark 1
5216 PC  ‘s-Hertogenbosch
Postbus 1496
5200 BM  ‘s-Hertogenbosch
Telefoon (073) 689 15 02
Telefax (073) 689 15 06