Header image

Bedrijfsresultaat Cosun EUR 53 miljoen

23 maart 2006

Royal Cosun, producent van natuurlijke voedingsmiddelen en -ingrediënten, realiseerde in 2005 een geconsolideerde omzet van EUR 1.339 miljoen. De licht hogere omzet ten opzichte van 2004 is vooral toe te schrijven aan de omzetbijdrage van Nedalco dat in 2005 voor het eerst volledig meetelt in de jaarcijfers.
 
Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie van goodwill en bijzondere posten nam toe van EUR 51 miljoen in 2004 naar EUR 61 miljoen in 2005. Het bedrijfsresultaat, inclusief de bijzondere posten, kwam in 2005 uit op EUR 53 miljoen en het resultaat boekjaar op EUR 24 miljoen.
 
Businessgroepen
De groep basisingrediënten wist hogere resultaten te realiseren ondanks de minder gunstige ontwikkelingen in de suikermarkt waar het aanbod van suiker in de Europese markt hoger was dan de vraag. Suiker Unie kon een goed resultaat realiseren vooral door verbetering van de efficiency. Eind 2004 is de bietenverwerking in één van de drie suikerfabrieken beëindigd. Dit heeft tot forse kostenreducties en gelijktijdig hogere productiviteit geleid.
Sensus realiseerde, ondanks groei in de afzet van inuline, een iets lager resultaat vanwege de lage fructoseprijzen.
Nedalco liet een hogere omzet zien, mede als gevolg van een licht herstel van de verkoopprijzen in de alcoholmarkt. De omvangrijke alcoholimporten op de Europese markt namen af en ook de groei van de bio-ethanolmarkt had een positief effect op de alcoholprijzen.
 
In aardappelproducten (Aviko) werd een teleurstellend resultaat geboekt. De combinatie van overcapaciteit in voorgebakken producten en een verdere daling van de consumptie in West-Europa zette de prijzen fors onder druk. Hierdoor kon de stijging van de grondstofprijzen in de tweede helft van het jaar slechts voor een deel worden doorberekend aan de klanten.
 
De activiteiten in samengestelde ingrediënten toonden eenzelfde resultaat als in 2004. Bij de Europese banketactiviteiten van Unifine Food & Bake Ingredients leidden de verbeteringsacties tot een hogere marge en groei in Centraal en Oost-Europa. De Amerikaanse activiteiten stegen in omzet en resultaat.
De omzet van Unifine Sauces & Spices steeg eveneens, bij eenzelfde resultaat als in 2004.
SVZ realiseerde in alle regio’s een afzetgroei boven de gemiddelde marktgroei. De omzet van SVZ toonde echter een daling, vooral door de lagere grondstof- en verkoopprijzen uit de oogst van 2004. Het resultaat, exclusief bijzondere posten, nam af.
 
Strategie
Marktordening voor suiker
De huidige marktordening voor suiker in de Europese Unie loopt af. De nieuwe suikermarktordening, die in juli 2006 ingaat, heeft een negatieve invloed op het inkomen van de bietentelers (leden van de coöperatie) en op het rendement van de suikerindustrie.
Cosun ziet echter nog steeds mogelijkheden voor de bietenteelt en suikerproductie in Nederland. Het totale kostenniveau van de keten zal dan wel verder verlaagd moeten worden, zowel bij de teelt als de verwerking.
De afgelopen jaren heeft Cosun zich hierop voorbereid door efficiencyverbeteringen in de fabrieken en door diversificatie van activiteiten. De twee suikerfabrieken van Cosun behoren tot de meest efficiënte van Europa. 
 
Strategie getoetst
Tegen de achtergrond van bovengenoemde ontwikkelingen heeft Cosun in 2005 de concernstrategie geijkt.
De huidige niet-suikeractiviteiten kunnen de winstdaling van de suikeractiviteiten op korte termijn niet volledig opvangen. Daarom heeft Cosun haar strategie verder aangescherpt door zich te richten op:

  • nog meer aandacht voor kostenbeheersing en behoud van marktpositie, vooral in suiker;
  • groei van activiteiten en producten die de meeste potentie hebben voor een goede winstbijdrage, zoals aardappelproducten, bio-ethanol en Verifruit;
  • versterking in marktpositie en winstgevendheid van Sensus, Unifine Food & Bake Ingredients, Unifine Sauces & Spices en de ‘klassieke’ producten van SVZ. 
Cosun wil de beoogde groei realiseren door versterking van haar marktpositie, acquisities en uitbreiding op eigen kracht. Ook wordt gekeken naar groeipotentie in niet-voedingsproducten die gebaseerd zijn op natuurlijke grondstoffen.
 
Vooruitzichten
In de eerste jaren van de nieuwe suikermarktordening wordt veel turbulentie in de suikermarkt verwacht. Het succes van de Europese opkoopregeling voor quotum zal mede de druk op de verkoopprijzen bepalen. De EU-heffingen in 2006 en latere jaren zullen zeer hoog zijn. Hierdoor, en door de declassificatie in 2006, zal het suikerresultaat dalen.
De markt van voorgebakken aardappelproducten blijft moeilijk, maar de kostenbesparingsacties en de efficiencyverbeteringen door gerichte investeringen zullen een positieve bijdrage leveren aan het resultaat.
Ook van de overige activiteiten verwacht Cosun een hogere resultaatbijdrage in 2006.
Daarnaast zal de verkoop van de Amerikaanse dochteronderneming Custom Industries een eenmalige bate opleveren, waardoor het totale resultaat in 2006 naar verwachting toch hoger zal zijn dan in 2005.