Header image

Cosun verdubbelt bedrijfsresultaat in 2006

23 april 2007

Royal Cosun realiseerde in 2006 een omzet van EUR 1.469 miljoen, een toename van bijna 10%. Het bedrijfsresultaat verdubbelde ruim tot EUR 111 miljoen, terwijl het nettoresultaat aanzienlijk steeg tot EUR 66 miljoen. Zoals verwacht, liepen de inkomsten van Cosun uit suiker terug als gevolg van de nieuwe Europese marktordening voor suiker. Dit effect werd ruimschoots gecompenseerd door de overige activiteiten die alle een groei van de omzet en hogere resultaten realiseerden. De autonome groei van de omzet bedroeg 8%. 
 
Businessgroepen
Het operationele bedrijfsresultaat van Suiker Unie daalde fors als gevolg van prijsdruk. De resultaatdaling was nog groter geweest als de EU niet had besloten tot een gedeeltelijke teruggave van productieheffingen uit de voorgaande suikercampagne.
Sensus heeft verslagjaar 2006 voor het eerst uitsluitend inuline uit cichorei geproduceerd. Ondanks de veel kleinere campagne dan vorig jaar, een gevolg van het inleveren van het fructosequotum, realiseerde Sensus een hoger resultaat.
 
Nedalco profiteerde van de gestegen alcoholprijzen en van de nieuwe fabriek in Sas van Gent die nu ruim een jaar operationeel is. Naast de traditionele markten voor industriële alcohol richt Nedalco zich ook steeds meer op de ontwikkeling en productie van bio-ethanol.
Aviko toonde een ambivalent beeld. De marges stonden zwaar onder druk. De totale opbrengst in Europa is de laatste tien jaar niet zo laag geweest. Per saldo toont Aviko echter toch een hoger bedrijfsresultaat, doordat kostenreductieprogramma’s de effecten aan de grondstoffen- en de afnemerszijde meer dan compenseerden. 
 
Unifine Food & Bake Ingredients heeft de resultaatverbetering van haar Europese activiteiten in 2006 weten voort te zetten. Unifine Sauces & Spices was in 2006 opnieuw succesvol in de foodservice en de retail, met het Wyko merk en met loonproductie. Tot slot combineerde SVZ een sterke afzetgroei met een toename van het resultaat.
 
Strategie
Cosun stelt zich de komende jaren ten doel:
 

  • de positie in de Europese markt voor suiker te consolideren en waar mogelijk te versterken;
  • verdere versterking van Aviko’s marktpositie;
  • groei door te investeren in product- & marktontwikkeling en in mensen;
  • nieuwe kansen te creëren en te benutten in de non-food markt zoals bio-ethanol;
  • waar mogelijk synergievoordelen te benutten, en kostenverlagingen en efficiencyverbeteringen in de keten.


Vooruitzichten
De nieuwe suikermarktordening trad op 1 juli 2006 in werking. Al vanaf eind 2004 is merkbaar dat de concurrentie in de suikermarkt toeneemt: afzetgebieden worden groter, markt-prijzen dalen en aanbieders streven naar efficiencyverbetering en groei van marktaandeel.
De omzet van de suikeractiviteiten zal ook de komende jaren dalen, door verlaging van de suikerprijs als gevolg van de nieuwe marktordening en beëindiging van de bietenverwerking in Slovenië in 2007. De overname van de suikeractiviteiten van CSM zal eenmalig tot een toename van deze omzet leiden.
Voor 2007 is een preventieve quotumkorting aangekondigd van 13,5% en de heffingen zullen zeer hoog zijn. Hierdoor zal het suikerresultaat in 2007 opnieuw dalen. De overname van de suikeractiviteiten van CSM draagt bij aan het resultaat. In het eerste jaar na de feitelijke overname zullen de synergievoordelen nog maar beperkt benut kunnen worden terwijl de financieringslasten en de afschrijvingen stijgen.
Van de overige bedrijfsactiviteiten wordt een verdere stijging van de resultaten verwacht. Deze zal de daling van het suikerresultaat echter niet volledig kunnen compenseren. Ook zullen de eenmalige baten naar verwachting lager zijn dan in 2006 waardoor het totale resultaat in 2007 het niveau van 2006 niet zal halen. Desondanks verwacht Cosun een goed resultaat te kunnen realiseren in het lopende boekjaar.