Header image

Suikerproductie Dinteloord en Hoogkerk

16 januari 2008

Suiker Unie heeft het voornemen om de productie van suiker te concentreren in haar fabrieken te Dinteloord en Hoogkerk. De productieactiviteiten in haar fabriek te Groningen worden gestopt. Als gevolg van de reductie van het suikerquotum, bepaald door het Europese suikermarktbeleid, zal de productie in de komende jaren afnemen. De twee grootste suikerfabrieken zullen hun suikerproductie uitbreiden door campagneverlenging.
 
Door de sluiting komen uiteindelijk alle arbeidsplaatsen te Groningen te vervallen. Voor de 98 medewerkers zullen alternatieven gevonden worden; een deel stroomt uit via ouderenregelingen en medewerkers worden herplaatst binnen de Suiker Unie en Cosun-bedrijven. Dit vindt plaats binnen het bestaande sociaal beleid.
 
Het totale oorspronkelijke bietsuikerquotum in Europa bedraagt circa 18 miljoen ton. Het EU-beleid schrijft voor om 6 miljoen ton suiker uit de markt te halen om de import van suiker uit de minst ontwikkelde landen (zogenaamde MOL-landen) mogelijk te maken. De hervorming moet door de suikerfabrikanten worden gerealiseerd en leidt tot een sterke margedaling voor de gehele keten.
Tot op heden is slechts 2,2 miljoen ton suiker ingeleverd. Via additionele quotumkortingen wil Brussel nu nog 3,8 miljoen ton suiker uit de markt nemen. Dit betekent meer dan 20% van de huidige Europese suikerproductie.
 
De gehele suikersector wordt in een tijdsbestek van slechts enkele jaren ingrijpend hervormd. Ondernemingen zijn gedwongen om zich te herpositioneren en in alle EU-landen worden op dit moment vele suikerfabrieken gesloten.
 
Suiker Unie ziet onder de huidige omstandigheden geen mogelijkheden om op een rendabele wijze bio-ethanol uit suikerbieten te produceren. Dit betekent dat de bouw van een bio-ethanolfabriek gekoppeld aan de suikerfabriek Groningen, samen met Nedalco, niet aan de orde is.
 
Tot deze sluiting is besloten om de productiekosten verder te verlagen, ook bij de verwachte lagere suikerproductie van Suiker Unie in de toekomst. Suiker Unie tracht met de concentratie haar verworven uitgangspositie binnen de EU te behouden en gaat er vanuit dat er ook op lange termijn een rendabele bietenteelt en suikerproductie in Nederland, zij het op een meer bescheiden niveau, behouden blijven.
 
Inmiddels is advies over dit voorgenomen besluit gevraagd bij de Ondernemingraad Suiker Unie. Verder zal overleg plaatsvinden met de betrokken vakorganisaties.