Header image

Verdere groei Cosun in 2007

2 april 2008

Royal Cosun realiseerde in 2007 een omzet van EUR 1.713 miljoen, een stijging van 17 procent ten opzichte van 2006. Het grootste deel van de groei is toe te schrijven aan de omzetbijdrage van het in april 2007 overgenomen CSM Suiker. De autonome groei bedroeg 6,2%. Nagenoeg alle activiteiten droegen bij aan deze omzetgroei.
Het bedrijfsresultaat daalde met circa EUR 11 miljoen tot EUR 100 miljoen, maar steeg voor goodwill amortisatie en incidentele posten van EUR 72 miljoen naar EUR 115 miljoen.


Businessgroepen
Het bedrijfsresultaat van Suiker Unie is positief beïnvloed door de bijdrage van het voormalige CSM Suiker maar werd sterk negatief beïnvloed door de ten laste van de industrie komende EU-herstructureringsheffing voor de financiering van de reorganisatie van de suikermarktordening.
Suiker Unie is erin geslaagd in 2007 het integratieprogramma voor de ex-CSM Suiker locaties volgens plan uit te voeren en de eerste synergievoordelen conform verwachting te realiseren.
Vanaf medio 2008 wordt er onder één merk in de retailmarkt geopereerd: Van Gilse. Naar verwachting zal in de loop van de tweede helft van 2008 de suikerspecialiteitenfabriek te Breda volledig in de overige fabrieken van Suiker Unie zijn geïntegreerd.
Het campagneverloop in 2007, de kleinere suikerproductie en verwachte prijsdalingen vanwege de nieuwe marktordening zijn voor Cosun aanleiding geweest om de fabriek in Groningen per begin 2008 te sluiten.
 
Sensus heeft een uitstekend jaar achter de rug. Het afzetvolume en resultaat van inuline namen fors toe, vooral in de Verenigde Staten. Sensus kan volop profiteren van een wereldwijd toenemende vraag naar verantwoorde / gezonde voeding.


Nedalco realiseerde een licht hogere omzet met een ongeveer gelijk bedrijfsresultaat. Hoge graanprijzen hebben de alcoholprijzen voor de drankenindustrie positief beïnvloed. Daar stond echter tegenover dat prijzen in de overige sectoren, als gevolg van de importen van alcohol uit onder andere Brazilië, onder druk stonden. In de loop van het boekjaar nam Nedalco een nieuwe alcoholfabriek in Manchester in gebruik voor de belevering van belangrijke afnemers in de Engelse en Ierse markt.


Aviko slaagde erin zijn marges naar een hoger niveau te brengen, resulterend in een aanzienlijke verbetering van de winstbijdrage. Tegen het einde van 2006 had Aviko al een verbetering van de winstmarges weten te realiseren hetgeen nagenoeg het gehele jaar 2007 heeft doorgewerkt. Begin 2008 bereikte Aviko overeenstemming over de overname van het Belgische bedrijf Eurofreez.


Unifine Sauces & Spices wist zijn resultaat te verbeteren door een goede kostenbeheersing. Begin 2008 werd overeenstemming bereikt over de verkoop van de onderneming aan Clearwood.
 
Unifine Food & Bake Ingredients realiseerde opnieuw een hogere omzet door autonome groei en door de bijdrage van enkele kleinere acquisities. De kostenstructuur in de organisatie is verder verbeterd, onder andere door de productiecapaciteit in de fabriek in Portugal uit te breiden, waardoor de productielocatie te Barcelona kon worden gesloten. Het bedrijfsresultaat verbeterde, ondanks de sterk gestegen grondstofprijzen (zuivel, glucose, bloem en fruit).
 
SVZ realiseerde in 2007 wederom een stevige autonome groei (14%), ondanks de gedaalde dollarkoers. De hogere omzet is toe te schrijven aan zowel hogere prijsniveaus als grotere volumes. Vooral puree en concentraatproducten droegen bij aan de omzetgroei. Ondanks de grondstofprijsstijgingen is SVZ er in geslaagd de relatieve marges te verbeteren waardoor de winstgevendheid aanmerkelijk toenam. In het voorjaar van 2007 is de vernieuwde fabriek in Etten-Leur in gebruik genomen.
 
Vooruitzichten
In 2008 worden de suikeractiviteiten geconfronteerd met zeer hoge herstructureringsheffingen. De suikerprijzen zullen in het vierde kwartaal gaan dalen. De margedruk bij Suiker Unie duurt onverminderd voort zolang binnen de EU nog geen sprake is van een redelijke balans tussen consumptie, productie en importen. Naar het zich laat aanzien zal deze balans pas gevonden worden als de quota in heel Europa in voldoende mate zijn aangepast. De synergieopbrengsten door de overname van CSM Suiker zullen stijgen en CSM Suiker draagt in 2008 een geheel jaar aan het resultaat bij, waardoor de negatieve marge-effecten deels gecompenseerd kunnen worden.
Sensus en Nedalco zullen naar verwachting hun winstniveau kunnen vasthouden. Dit is niet te verwachten van Aviko, dat in 2007 optimaal heeft kunnen profiteren van de bijzondere marktomstandigheden. Aviko kan in 2008 wel profiteren van de structurele verbeteringen die in de afgelopen jaren zijn gerealiseerd en van de bijdrage van het overgenomen Eurofreez.
De verdere winstgroei van Unifine Food & Bake Ingredients en SVZ zal het wegvallen van de omzet van Unifine Sauces & Spices kunnen compenseren.
Per saldo verwacht Cosun een resultaat dat, exclusief incidentele posten, iets lager zal zijn dan in 2007.