Header image

Cosun: gezonde coöperatie

17 maart 2009

Cosun realiseerde een omzet van € 1.689 miljoen (2007: € 1.713 miljoen). De omzetdaling als gevolg van de verkoop van Unifine Sauces & Spices werd grotendeels gecompenseerd door omzetgroei bij een aantal businessgroepen van Cosun. Het bedrijfsresultaat nam af met 14 procent naar € 86 miljoen. Het groepsvermogen groeide naar € 725 miljoen (2007: € 705 miljoen). De financieringspositie van het concern blijft daarmee ruim binnen de grenzen zoals overeengekomen met de financierende instellingen. De solvabiliteit (risicodragend vermogen uitgedrukt als percentage van het balanstotaal) nam in 2008 toe tot 43 procent en is onveranderd gezond.
De resultaten van Suiker Unie en Sensus waren goed. De resultaten uit de overige activiteiten kwamen lager uit dan in 2007. Vooral de businessgroepen met producten en ingrediënten in de hogere marktsegmenten ondervonden in de loop van 2008 de gevolgen van een achterblijvende vraag ten opzichte van 2007. Daarmee voelde ook Cosun de economische malaise in zijn resultaten over 2008.
 
Businessgroepen
Ondanks een daling van de suikerprijs steeg de omzet van Suiker Unie met meer dan 10%, vooral doordat de bijdrage van het voormalige CSM Suiker geheel in de cijfers van 2008 is geconsolideerd. Daarnaast werden hogere opbrengsten gerealiseerd met de verkoop van nevenproducten, mede als gevolg van de hoge tarweprijzen gedurende een groot deel van 2008.
Ondanks de hoge EU-herstructureringsheffing bleef het bedrijfsresultaat van Suiker Unie op peil. Dit was grotendeels te danken aan de synergievoordelen van de integratie van CSM Suiker en Suiker Unie. Dit proces is in relatief korte tijd succesvol afgerond waarbij een forse kostenreductie is gerealiseerd. Drie locaties - in Groningen, Diemen en Breda - zijn gesloten. Hierdoor zijn grote besparingen behaald, vooral in kosten van personeel en logistiek. In de cijfers van 2008 zijn de sluitingskosten van de suikerfabriek in Groningen verwerkt.
 
De groei in afzet van inuline zorgde bij Sensus voor een toename van zowel omzet als winstgevendheid. Door een hogere afzet wist Sensus het bedrijfsresultaat, ondanks hogere grondstofkosten, te verbeteren. Wereldwijd blijft de vraag naar functionele voedingsingrediënten als inuline groeien. Vooral in de Verenigde Staten ontwikkelde zich de vraag en kon Sensus zijn marktpositie verbeteren. De productiecapaciteit is in 2008 vergroot. 
 
Nedalco realiseerde groei in afzet en omzet mede door de ingebruikname van de nieuwe fabriek in Manchester in 2008. Dit ging echter gepaard met aanloopproblemen in de aanvoer van grondstoffen en de afzet van nevenproducten wat leidde tot een hoger kostenniveau met een drukkend effect op de winstgevendheid. Daarnaast ondervond Nedalco de gevolgen van sterk stijgende grondstoffen- en energieprijzen die onvoldoende in de verkoopprijzen konden worden doorberekend. Hierdoor daalde het bedrijfsresultaat ten opzichte van 2007.
 
De omzet van Aviko steeg door autonome groei in de afzet van frites en door de overname van Eurofreez, specialist in hoogwaardige diepvriesproducten, begin 2008. Aviko versterkte zijn Europese marktpositie in het segment aardappelspecialiteiten met een hogere toegevoegde waarde. Het betreft hier diepvriesmaaltijdcomponenten, gecoate producten, gratins en purees. De overige activiteiten van Aviko (gedroogde aardappelproducten en reststromen) verbeterden hun winstbijdrage, voornamelijk door hogere verkoopopbrengsten.
De sterk gestegen prijzen van energie, palmolie en hogere opslagkosten konden echter onvoldoende worden doorberekend, waardoor de marges onder druk stonden. Hierdoor daalde het bedrijfresultaat van Aviko.
 
Voor SVZ was 2008 een moeilijk jaar met een zeer teleurstellend resultaat. De omzetgroei van de afgelopen jaren kon niet worden vastgehouden. Door lagere grondstofprijzen en vraaguitval, vooral in het hogere toegevoegde waarde segment, daalde de omzet fors. De economische tegenwind op de Engelse en Japanse markt resulteerde in een aanmerkelijk lagere afzet en winstgevendheid. De hoge voorraadkosten, de lagere bezettingsgraad van de fabrieken en een afwaardering van de voorraden zetten het resultaat verder onder druk.
 
De omzet bij Unifine Food & Bake Ingredients (Unifine F&Bi) groeide, door acquisities en autonome groei. Het resultaat bleef echter onder het niveau van 2007, onder andere als gevolg van de daling van het Britse pond en de terugval van de omzet in de Spaanse markt. De hoge kostenstructuur van de fabriek in België drukte de winstgevendheid. Het aantal activiteiten en de bedrijfsprocessen van deze fabriek zullen worden vereenvoudigd om de kosten in de toekomst structureel te verlagen.
 
Strategie
Cosun volgt al jaren een strategie die op twee pijlers rust. De ene is handhaving van de Europese marktpositie in suiker en verbetering van de efficiency van de suikeractiviteiten. De andere pijler is vergroting van de inkomsten uit andere activiteiten. In 2008 is deze koers getoetst. De conclusie is dat de koers goed is en geen ingrijpende correcties behoeft.
Nieuwe groeiperspectieven komen uit de bestaande portfolio, onder andere door meer waarde te creëren uit de grondstoffen die de Cosunbedrijven verwerken buiten de traditionele producten voor de voedingssector. Het lopende R&D-programma bij Nedalco voor de ontwikkeling van bio-ethanol op basis van tweede generatie technologie wordt voortgezet. Besloten is dat Nedalco niet gaat investeren in de productie van biobrandstoffen op basis van eerste generatie technologie. 
 
Vooruitzichten
In een groot aantal landen waarin Cosun actief is, is sprake van een economische recessie. Het consumentengedrag, dat voortvloeit uit de mate van vertrouwen, is in belangrijke mate bepalend voor de effecten van deze crisis op de ontwikkelingen binnen Cosun. De voedingsmiddelensector is relatief wat minder conjunctuurgevoelig dan veel andere sectoren. Toch zullen negatieve effecten zich ook in 2009 laten voelen, zij het dat dit per businessgroep verschillend zal uitwerken. Een aantal van de bedrijfsactiviteiten van Cosun heeft al in 2008 de uitwerking van een sterk afnemende vraag ondervonden.
 
De verdere gevolgen van de recessie zijn op dit moment moeilijk in te schatten. Kostenreductieprogramma’s zijn ingezet om de gevolgen van verdere vraaguitval zoveel mogelijk op te vangen. Daarnaast heeft de integratie van CSM Suiker en Suiker Unie al tot grote besparingen geleid, die in 2009 tot volle realisatie komen. De overname van de Duitse suikerfabriek in Anklam (begin 2009) zal in het lopende boekjaar al bijdragen aan het nettoresultaat.
Gegeven de onzekere ontwikkelingen acht Cosun het niet verantwoord om een concrete uitspraak te doen over de verwachte ontwikkeling van omzet en resultaat.