Header image

Gemeente koopt terrein Suiker Unie

30 september 2009

De gemeente Groningen heeft het terrein van Suiker Unie in de stad Groningen gekocht voor 35,2 miljoen euro. De koop omvat het fabrieksterrein, de vloeivelden tussen het Hoendiep en de spoorlijn Groningen - Leeuwarden en de grondberging ten zuiden van de spoorlijn met een totale oppervlakte van 124 hectare. In zijn vergadering van 30 september stemde de gemeenteraad in met het besluit om de gronden te kopen. Hiermee is de transactie definitief. 
 
Gemeente en Suiker Unie sloten in juni van dit jaar een intentieovereenkomst. In de afgelopen maanden is een onderzoek naar de bodemgesteldheid van het gehele terrein verricht. Daaruit blijkt dat het overgrote deel milieutechnisch geschikt is voor woningbouw. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat er geen ernstige vervuilingen zijn. Dit viel ook niet te verwachten gezien het schone karakter van de suikerproductie.
 
De overdracht van het terrein vindt plaats in de tweede helft van 2010. De gemeente Groningen wil het terrein pas op langere termijn, over circa 15 jaar, herontwikkelen. Om het terrein in de tussentijd te gebruiken wordt gekeken naar een tijdelijk gebruik. Er zijn al diverse ideeën geopperd zoals megamanifestaties en grootschalige evenementen, maar ook werkplaatsen en opslag voor aanleg Regiotram en Zuidelijke Ringweg. Verder (stad)landbouw, opslag grond en slib maar ook tijdelijke huisvesting voor studenten of ruimte voor woonboten. Het college van B&W verkent de mogelijkheden en komt met voorstellen voor het tijdelijke gebruik.
 
Op dit moment is de sloop van de fabrieksgebouwen in volle gang. De sloop is bepaald door de Europese regelgeving. Het college van B&W spant zich in om het ministerie van LNV en de beleidsbepalers in Brussel te overtuigen dat een aantal fabrieksonderdelen met een cultuurhistorische waarde behouden dient te blijven.