Header image

Goed resultaat Cosun in 2009

24 maart 2010

Cosun realiseerde in 2009 een omzet van EUR 1.758 miljoen, een toename van vier procent ten opzichte van 2008, ondanks de recessie. Die zette druk op zowel afzetvolumes als verkoopprijzen. 
 
Ondanks de economische tegenwind is het bedrijfsresultaat duidelijk verbeterd met negen procent naar EUR 93 miljoen. Nagenoeg alle businessgroepen wisten hun bedrijfsresultaat te verbeteren. Deels door verdere groei zoals bij Sensus en Suiker Unie, deels door tijdig ingezette kostenreductieprogramma’s bij de overige bedrijfsactiviteiten.
Het groepsvermogen nam toe met EUR 29 miljoen tot EUR 753 miljoen (2008: EUR 724 miljoen). De financieringspositie van Cosun blijft dan ook onverminderd sterk.
 
Businessgroepen
De omzet van Suiker Unie groeide o.a. door de overname van de suikeractiviteiten van Danisco Sugar in Anklam, Duitsland. Daarnaast kon Suiker Unie tegen gunstige prijzen suiker exporteren door tekorten op de wereldmarkt van suiker. De synergievoordelen en ingezette kostenbesparingsprogramma’s die gerealiseerd konden worden door de overname van CSM Suiker in 2007 en de sluiting van de suikerfabriek te Groningen in 2008 hebben een heel jaar bijgedragen aan de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat. Per saldo verbeterde het bedrijfsresultaat van Suiker Unie beduidend. De acquisitie in Duitsland droeg in haar eerste jaar direct bij aan het bedrijfsresultaat en het nettoresultaat.


Nedalco daarentegen kampte met een sterke terugval in de vraag naar alcohol als gevolg van de recessie. Om hoge voorraadniveaus te voorkomen is de productie in Bergen op Zoom een deel van het jaar gestaakt. Hierdoor daalde het bedrijfsresultaat van Nedalco ten opzichte van 2008.


De omzet van Aviko daalde in 2009 licht, voornamelijk als gevolg van de lagere afzet van gedroogde aardappelproducten en de lagere opbrengsten uit reststromen (zetmeel en diervoeding). Ondanks een krimpende markt steeg de omzet bij de fritesactiviteiten. Binnen de productportfolio groeide het aandeel van premiumproducten. Dit had een positief effect op Aviko’s winstgevendheid. De kostenbesparingsmaatregelen compenseerden daarnaast de druk op verkoopprijzen waardoor het bedrijfsresultaat verbeterde.


Sensus realiseerde een verdere groei in zowel omzet als winstgevendheid. Wereldwijd blijft de vraag naar functionele voedingsingrediënten als inuline groeien.
 

SVZ liet, na een zeer teleurstellend 2008, in 2009 nog steeds een negatief maar aanmerkelijk beter resultaat zien, vooral dankzij kostenbesparingen. Door een groot aanbod tijdens de oogst daalden de grondstofprijzen van diverse - voor SVZ belangrijke - fruitsoorten. Ondanks een volumegroei van tien procent, daalde hierdoor de omzet en de margebijdrage.


De omzet bij Unifine Food & Bake Ingredients daalde door een lagere afzet, vooral naar landen die flink getroffen zijn door de economische tegenwind zoals Rusland en exportlanden buiten de eurozone. Toch verbeterde het bedrijfsresultaat door forse verlaging van het kostenniveau en efficiencymaatregelen.


Vooruitzichten
Het is nog onzeker in hoeverre het economisch herstel in West-Europa en in Nederland zal doorzetten. De omzet zal in 2010 naar verwachting dalen door de verlaging van de referentieprijs voor suiker in het vierde kwartaal van 2009 en de hevige concurrentie op de fritesmarkt. Een verdere daling van de marktprijzen voor suiker kan een drukkend effect hebben op het winstniveau van Suiker Unie. Vooralsnog is de inschatting dat deze daling beperkt zal zijn, mede door de schaarste op de wereldmarkt voor suiker. De verwachte prijzenslag op de private label markt van frites zal zeker zijn weerslag hebben op de resultaten van Aviko. De negatieve marge effecten zullen mogelijk onvoldoende kunnen worden gecompenseerd uit verdere kostenbesparingen. Voor de overige businessgroepen is de verwachting dat, op basis van een zich doorzettend herstel, de resultaten verder zullen verbeteren. Ook in 2010 zal de aandacht zijn gericht op verdere kostenreductie. Tevens zet Cosun in op verdere versterking van de marktposities door te blijven investeren in proces- en productinnovaties. Per saldo verwacht Cosun een resultaat dat niet sterk zal afwijken van 2009.