Header image

Duurzaamheidverslag 2011 Nieuw Prinsenland

6 juni 2012
Dit verslag beoogt openheid te geven over de ontwikkeling van het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland dat gestalte krijgt bij de suikerfabriek in Dinteloord (West Brabant). Duurzame productie van voeding en daarvan afgeleide producten is een van de leidende principes bij het inrichten van dit gebied. Dit gaat verder dan louter de milieuaspecten van de productie; ook sociale en economische gevolgen van de toekomstige bedrijvigheid in het gebied worden expliciet meegewogen en verantwoord.

Het duurzaamheidverslag van Nieuw Prinsenland is uitgebracht door de initiatiefnemers Suiker Unie en de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij. Doel is meer inzicht te bieden in de ambities met en rond deze gebiedsontwikkeling. Nieuw Prinsenland is een duurzame vestigingslocatie voor bedrijven uit en gelieerd aan de agro- en levensmiddelensector en voor glastuinbouw in combinatie met de bestaande suikerfabriek. Door deze clustering ontstaan kansen voor nieuwe vormen van  samenwerking, en voor duurzame ontwikkeling. Niet alleen op het gebied van productie en milieu, maar ook voor de (regionale) economie en werkgelegenheid.
 
Het streven naar winstgevende symbiose en samenwerking kan op diverse manieren vorm krijgen. De bedrijvenvereniging Nieuw Prinsenland speelt een rol bij het stimuleren en faciliteren daarvan. Voorbeelden van symbiose en samenwerking, die in een vroegtijdig stadium gerealiseerd worden, zijn: een netwerk voor de levering van restwarmte voor verwarming van de kassen en industriële bedrijven, zuivering van proceswater van de suikerfabriek voor gebruik in de kassen, een biomassa vergistinginstallatie voor de verwerking van plantaardige resten voor  groen gas en CO2 dat weer in de kassen kan worden benut.
 
Het duurzaamheidverslag gaat dieper in op deze en andere voorbeelden. Ook alle maatregelen, die genomen worden om ongewenste effecten op het milieu en de leefomgeving te beperken, worden hierin beschreven.