Header image

Datasnelweg voor de akkerbouwer

23 november 2017
Vandaag hebben Cosun, Avebe en Agrifirm een samenwerkingsovereenkomst getekend om veilige en efficiënte data-uitwisseling in de akkerbouw te bevorderen. Cosun en Avebe zijn van plan in het eerste kwartaal van 2018 toe te treden tot de Coöperatie JoinData. JoinData, waar Agrifirm al lid van is, ontwikkelt een elektronische snelweg (‘datahub’) voor de agrarische sector. Data delen is de eerste stap in de ontwikkeling van slimme applicaties. Het bouwplan van de teler staat centraal.

Verhoging opbrengst en kwaliteit
Het gebruik van grote hoeveelheden data in de akkerbouw of ‘smart farming’ biedt akkerbouwers kansen om het rendement verder te verhogen. Door data vanaf de akker op een veilige manier te delen kunnen slimmere applicaties ontwikkeld worden. Dit ondersteunt telers in hun teeltbeslissingen waarbij ze kunnen rekenen op heel veel actuele gegevens. Denk bijvoorbeeld aan een nauwkeurige bepaling van de optimale momenten voor grondbewerking, zaaien en gewasverzorging. Betere teeltbeslissingen resulteren in een betere productkwaliteit en opbrengst per hectare en dragen bij aan verbetering van het financiële resultaat van de akkerbouwer.

Oplossen duurzaamheidsvraagstukken
Het delen van data en de bouwplan brede aanpak draagt tevens bij aan het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken in de akkerbouw. Bijvoorbeeld met slimme applicaties die telers helpen bij het verbeteren van de bodemkwaliteit, het uitvoeren van een evenwichtige bemesting en de optimale inzet van gewasbeschermingsmiddelen.

Veilige datapositie voor de teler
In de door JoinData ontwikkelde snelweg staat de boer centraal. Deze blijft eigenaar van zijn eigen data en beslist zelf met wie deze data gedeeld mag worden en met welk doel. Data wordt niet opgeslagen, maar alleen doorgegeven. Dit betekent dat deze niet in handen komen van commerciële partijen, waarmee het zelfstandig ondernemerschap van de deelnemers gewaarborgd blijft. JoinData onderschrijft hiermee de Gedragscode Datagebruik Akkerbouw van Brancheorganisatie Akkerbouw, aldus de gezamenlijke coöperaties.

Praktijkvoorbeelden
De eerstvolgende stap is nu het geschikt maken van de datahub voor in de akkerbouw benodigde gegevens. Tegelijkertijd wordt gezamenlijk gewerkt aan het opstarten van voorbeeldprojecten waarin, samen met telers, het delen van data en de ontwikkeling van specifieke akkerbouwapplicaties in de praktijk wordt gebracht.

Klik hier voor het persbericht van Coöperatie JoinData. Zie ook de berichtgeving van Avebe en Agrifirm.