Privacy Statement

Coöperatie Koninklijke Cosun U.A., zich mede uitstrekkende tot haar groepsmaatschappijen (“Cosun”) vindt de privacy- en gegevensbescherming van klanten en bezoekers die kennis nemen van informatie via de website belangrijk. Cosun heeft daarom de nodige organisatorische en technische beschermingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en voldoet aan de eisen van de wetgeving inzake bescherming persoonsgegevens.

Alle data die Cosun verzamelt om u van onze producten of diensten te voorzien, wordt verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), welke met ingang van 25 mei 2018 in de gehele EU van kracht is.

Door middel van deze Privacy policy willen wij ervoor zorgen dat het u duidelijk is welke persoonsgegevens Cosun verwerkt, en wat er met die gegevens gebeurt. Deze Privacy policy is van toepassing op alle verwerking van uw persoonsgegevens door of namens Cosun en informeert u over ons privacy beleid en technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen wanneer u gebruikmaakt van de Cosun-websites, of tijdens andere contactmomenten met Cosun. Wij kunnen deze Privacy policy van tijd tot tijd aanpassen. Wij publiceren eventuele aanpassingen op deze website, dus raadpleeg deze regelmatig voor de meest recente versie van onze Privacy policy.

1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Tijdens uw gebruik van de Cosun-websites kunnen wij uiteenlopende persoonsgegevens van u verzamelen. Deze gegevens kunnen door u zelf worden verstrekt, bijvoorbeeld indien u zich abonneert op onze berichtenservice, wanneer u reageert op een vacature op de website, of wanneer u contact met ons opneemt om een andere reden. De gegevens gegenereerd door uw gebruik van de website kunnen ook automatisch worden verzameld. De persoonsgegevens die we van u kunnen verzamelen zijn onder meer: uw naam, titel, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, land van verblijf, contactgegevens (zoals uw adres, (mobiele) telefoonnummer, e-mail adres, faxnummer, administratieve en/of financiële gegevens, interesses of voorkeuren die u eventueel verstrekt, zakelijke gegevens (zoals uw functie, werkgever of opdrachtgever, of contractgegevens), en informatie over uw bezoek aan de website (zoals IP adres, provider, browsertype, pagina’s geopend op de website, tijdstip van bezoek). We kunnen ook bepaalde persoonsgegevens van u verkrijgen door gebruik te maken van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die de browser ‘onthoudt’ en op verzoek van de website op uw computer bewaart. Met behulp van de cookie, in de functie van geheugensteuntje, kan de website bepaalde informatie onthouden zodat dit niet opnieuw ingetypt hoeft te worden.

2. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen met name uw persoonsgegevens ten behoeve van de gebruikelijke bedrijfsvoering van Cosun. Als coöperatie onderhouden wij contact met onze leden, en kopen wij hun producten in. Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens mogelijk ten behoeve van de verkoop van onze producten en voor de uitvoering van onze diensten, waaronder mede begrepen de financiële verwerking daarvan. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om u te informeren en onze relatie met u te onderhouden. Ook worden uw gegevens gebruikt voor interne bezoekanalyses om de website verder te optimaliseren. Uw persoonsgegevens kunnen ook nodig zijn voor onze eigen interne administratie, voor HR doeleinden, boekhoudcontroles en om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de hierboven benoemde en beschreven doelen, of voor doelen die daarmee verenigbaar zijn. Cosun verzamelt uw persoonsgegevens ofwel op basis van uw toestemming, ofwel omdat die gegevens noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst, of zij daarbij een redelijk belang heeft zoals in deze Privacy policy genoemd, ofwel omdat zij daartoe wettelijk verplicht is.

3. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor zover nodig en dan alleen door daartoe door Cosun aangewezen medewerkers of ander personeel voor of namens Cosun. Hieronder valt mede personeel van alle groepsmaatschappijen of externe partijen voor zover deze partijen in opdracht namens Cosun verwerken ten behoeve van door Cosun vastgestelde doelen. Cosun verplicht deze externe partijen om net zulke strenge veiligheidsmaatregelen te nemen als zij zelf heeft genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Voor zover sprake is van doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) wordt voldaan aan de wettelijke vereisten voor een dergelijke gegevensoverdracht. Behoudens de ter beschikkingstelling aan de hiervoor genoemde partijen zal Cosun uw persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij dit noodzakelijk is om haar wettelijke verplichtingen na te komen.

4. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Cosun neemt voortdurend passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, verlies, verwijdering, openbaring en oneigenlijk gebruik, en om de juistheid en integriteit van uw persoonsgegevens te bewaken. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Cosun bewaart uw persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden als genoemd in deze Privacy policy. Indien Cosun persoonsgegevens verwerkt op grond van het feit dat u ons hiervoor toestemming heeft gegeven, dan kunt u die toestemming altijd weer intrekken. Zo worden persoonsgegevens die u ons verstrekt met als doel u te abonneren op onze berichtenservice verwijderd zodra u zich afmeldt. Gegevens die u ons geeft met als doel informatie van ons te verkrijgen (bijvoorbeeld een aanvraag van ons jaarverslag of ander materiaal) worden door ons eenmalig gebruikt om uw informatie aanvraag uit te voeren. Ten behoeve van statistische doeleinden kan Cosun uw persoonsgegevens langer bewaren dan strikt noodzakelijk, maar in dat geval treft Cosun aanvullende technische en organisatorische maatregelen om het beginsel van minimale gegevensverwerking te garanderen.

6. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Cosun of indien u uw persoonsgegevens die Cosun heeft verwerkt wil inzien, laten verwijderen, laten corrigeren, wijzigen, bezwaren heeft tegen de verwerking of hangende deze verzoeken uw recht van beperking wil inroepen, kunt u contact opnemen met Cosun via de onderstaande contactgegevens. Cosun zal in beginsel binnen één maand inhoudelijk op uw verzoek reageren.

Indien u bent aangemeld voor onze berichtenservice maar niet langer e-mails van ons wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden via de link in de relevante mailing.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door of namens Cosun kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Links naar andere websites

Onze website bevat zowel links naar websites van groepsmaatschappijen als links naar niet-Cosun websites. De websites van groepsmaatschappijen kunnen andere, specifieke privacy voorwaarden bevatten. Daarnaast kunnen externe niet-Cosun websites andere privacy regels hanteren. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om hierop te letten en te controleren alvorens informatie ter beschikking te stellen aan deze websites. Cosun is niet verantwoordelijk voor de privacy regels die gelden op externe websites.

8. Wijzigingen en contact

Mocht Cosun veranderingen aanbrengen in het beleid ten aanzien van privacy en informatiebewaking dan hoort u dat te weten. Veranderingen hieromtrent maken wij kenbaar op deze pagina. Indien wij dit beleid aanpassen dan zullen wij hierop de aandacht vestigen via hyperlinks.

Contact: Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. Postbus 3411, 4800 MG Breda, E-mail: GDPR@cosun.com
Versie: april 2018