Governance

Goed ondernemerschap, integer handelen, respect, toezicht, transparante verslaglegging en het afleggen van verantwoording vormen de belangrijkste elementen van het corporate governance-beleid van Cosun.

Het betreft ook de wijze waarop de relaties tussen de leden van de coöperatie, de raad van beheer, de raad van toezicht, de Cosun Executive Board en de medewerkers zijn geregeld.

Bestuursorganisatie

Binnen ons basismodel ligt de zeggenschap binnen de coöperatie bij de leden, onder meer via het door hen gekozen bestuur, de raad van beheer. Deze bestaat uit leden van de coöperatie en drie niet-leden. Het dagelijks management is gedelegeerd aan de voorzitter van de Cosun Executive Board. Ook in de raad van toezicht zijn de leden in de meerderheid, vanuit de overweging dat de ledenstem de doorslag hoort te geven.

Coöperatie

Cosun is een coöperatie met 8.100 leden bietentelers. De leden telen onder andere suikerbieten die zij na het rooien aanbieden bij de suikerfabrieken van Cosun Beet Company.

Cosun governance

Cosun Executive Board

De Cosun Executive Board bestaat uit directeuren van de businessgroepen en Cosun directieleden met een functionele portefeuille, te weten Innovation, Corporate Development, Human Resources en Finance & Control.

Cosun Executive Board

Hans (J.A.M.) Meeuwis

Voorzitter, CEO

Maarten (M.G.C.N.) van Delst

CEO Aviko

Mieke (M.H.A.) Philipsen

Chief Financial Officer

Suzanne (S.M.) Jungjohann

Chief Human Resources Officer

Paul (P.H.J.) Mesters

CEO Cosun Beet Company

Mathys (M.A.B) Boeren

Chief Innovation Officer

Maaike (M.J.C.W.) van den Maagdenberg

Chief Corporate Development Officer

Raad van beheer

De raad van beheer heeft als primaire taak de coöperatie te besturen en is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van het beleid voor zowel de coöperatie zelf als de ondernemingen die tot Cosun behoren. De raad bestaat uit negen leden, drie externe leden en zes leden die lid zijn van de coöperatie.

Cosun hanteert voor de leden van de raad van beheer een functieprofiel.

Raad van beheer

Arwin (A.W.) Bos

voorzitter

Ger (G.) Evenhuis

vice voorzitter

Adrie (A.J.B.P) Bossers

lid

Martine (M.) Hommes-Gesink

lid

Freek (F.) Rijna

extern lid

Ben (B.R.) van Doesburgh

extern lid en plv voorzitter

Marianne (A.A.C.M.) van den Hoek-Huybregts

lid

Maarten (M.S.M.) Heijne

lid

Bert (B.C.) Jansen

extern lid

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de raad van beheer. Vanuit een onafhankelijke positie geeft de raad gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van beheer en de ledenraad. De raad toetst, samen met de externe accountant, de jaarrekening van de coöperatie. Er zijn zes leden: vier leden zijn lid van de coöperatie en twee externe leden.

Cosun hanteert voor de leden van de raad van toezicht een functieprofiel.

Raad van toezicht

Theo (T.P.) Koekkoek

voorzitter

Edwin (E.H.W.J.E.) Michiels

secretaris

Jacqueline (J.P.) Rijsdijk

extern lid

Pieter (P.J.) van Maldegem

lid

Bas (B.) Alblas

extern lid

Liane (C.) den Besten

lid

Ledenraad en jongerenraad

De leden van Cosun kiezen het bestuur van de kring/afdeling waarin hun bedrijf is gevestigd. Alle kringbesturen van Cosun samen vormen de ledenraad. Dit orgaan kiest, op voordracht van de raad van beheer, de leden van de raad van beheer. Ook kiest de ledenraad, op voordracht van de raad van toezicht, de leden van de raad van toezicht. De ledenraad stelt op voorstel van de raad van beheer de jaarstukken, de statuten en de reglementen vast. Daarnaast is de ledenraad een klankbord voor de raad van beheer. De ledenraad telt 61 leden, allen zijn lid van de coöperatie. Cosun hanteert voor de kringbesturen en ledenraad een functieprofiel.

De jongerenraad is de kweekvijver voor bestuurlijk talent binnen de coöperatie. De leden van deze raad vertegenwoordigen de aspirant en jonge leden. Lokale kring- of afdelingsbestuurders wijzen een of meerdere jongerenraadsleden aan. Samen vormen zij de landelijke jongerenraad.

Ledenraad en jongerenraad

Friesland/Groningen

11 bestuursleden
2 leden jongerenraad

Overijsel Zuid/Gelderland

3 bestuursleden
1 lid jongerenraad

West Brabant/Zuid-Holland

8 bestuursleden
2 leden jongerenraad

Drenthe/Overijsel Noord

10 bestuursleden
2 leden jongerenraad

Zeeland

9 bestuursleden
2 leden jongerenraad

Holland

4 bestuursleden
2 leden jongerenraad

Zuidoost Nederland

9 bestuursleden
2 leden jongerenraad

Flevoland

8 bestuursleden
2 leden jongerenraad

Compliance

Compliance verwijst naar de mate waarin een persoon of organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, en met specifieke gedragscodes en regels die binnen een organisatie van kracht zijn.

Cosun hanteert een eigen gedragscode die binnen het gehele concern van toepassing is en voor iedereen geldt, ongeacht functie of standplaats. We volgen de code van de Nationale Coöperatieve Raad die speciaal voor grote coöperaties is ontwikkeld. De externe accountant beoordeelt de jaarrekening van de coöperatie en de geconsolideerde jaarrekeningen van het concern en de bedrijven die ertoe behoren.

NCR Governance Code

Cosun is aangesloten bij de Nationale Coöperatieve Raad. Deze heeft een code opgesteld voor goed bestuur door en voor coöperatieve ondernemingen.

Externe accountant

De jaarrekening van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. wordt met ingang van boekjaar 2013 gecontroleerd door:

Ernst & Young Accountants LLP
Postbus 4555
600 AL Eindhoven

Global Tax Policy

Cosun is een grote internationale groep van agro-industriële ondernemingen en heeft besloten om haar Global Tax Policy te publiceren.

Centrale ondernemingsraad

De centrale ondernemingsraad is ingesteld voor alle Nederlandse ondernemingen die tot het Cosun-concern behoren. De raad bestaat uit elf leden die allemaal ook lid zijn van een bedrijfsondernemingsraad. De raad brengt advies uit over bijvoorbeeld de verkoop van bedrijven, reorganisaties en de concernstrategie. De raad heeft periodiek overleg met de voorzitter van de concerndirectie.