Disclaimer

De website van Cosun is bedoeld ter algemene informatie omtrent onze organisatie en producten/diensten. Indien er sprake is van enige uitleg of advies op de Cosun website, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of het advies niet gericht op een specifieke situatie of probleem.

Hoewel de informatie op de Cosun website met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en zorgvuldigheid wordt samengesteld, kan Cosun geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft en dientengevolge kan Cosun geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, zoals schade, verlies van winst, ten gevolge van het gebruik van, het vertrouwen op, of het handelen op basis van informatie op de website.

Niets van de op de website gepubliceerde gegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, grafische weergaven, audio, video, html code, en teksten, mag worden verveelvoudigd, gereproduceerd, geüploaded, gepost, verzonden, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Cosun. Niets op deze website kan en mag worden gezien als het impliciet of expliciet verlenen (noch als een erkenning hiervan wegens een niet uitdrukkelijke ontkenning) van een gebruiksrecht voor enig auteursrecht, octrooi, handelsmerk of andersoortig intellectueel eigendomsrecht van Cosun of enige andere partij.

Hoewel Cosun ernaar streeft dat deze website doorlopend toegankelijk is, kan Cosun dit niet garanderen en geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat deze website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Alle rechten zijn voorbehouden.

Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van Cosun wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.