Cosun: Licht hoger resultaat in uitdagend jaar

11 februari 2021
Het concernresultaat van Royal Cosun is in 2020 licht hoger geëindigd in vergelijking met 2019.

Deze uitkomst is het resultaat van de uiteenlopende impact van de coronapandemie op de verschillende businessgroepen in dit uitzonderlijke jaar. Als gevolg van de lockdowns stond de omzet van met name Aviko in het foodservicesegment onder druk, terwijl andere businessgroepen direct of indirect meeliftten op de stijging van de verkopen in het retailkanaal. Cosun Beet Company boekte een positief resultaat, door licht hogere suikerprijzen en doordat zij kon voorzien in de grote behoefte aan bio-ethanol voor desinfectiemiddel. Daarnaast droegen zowel kostenbesparingen als ook incidentele opbrengsten bij aan het concernresultaat. Ondanks het turbulente jaar betaalt Cosun een iets hogere ledentoeslag per ton biet dan vorig jaar.

Voorlopige resultaten 2020

De geconsolideerde omzet daalde licht onder invloed van de coronapandemie naar € 2.029 miljoen (2019: € 2.046 miljoen). Cosun Beet Company realiseerde een gezien de situatie bevredigend resultaat door een licht herstel van de suikerprijzen en grote vraag naar bio-ethanol. De omzet van Aviko in het foodservice segment stond sterk onder druk, een direct gevolg van de lockdowns. De omzet van SVZ, Sensus en van Duynie Groep nam toe. 2020 stond ook in het teken van de uitrol van de in 2019 ontwikkelde Cosun strategie en kenmerkte zich door diverse investeringen en overnames door de businessgroepen die bijdragen aan duurzame groei en verdere ontwikkeling in plantaardige oplossingen voor voeding en voedingsingrediënten.

Het bedrijfsresultaat voor ledentoeslag steeg van € 63 miljoen in 2019 tot € 89 miljoen in 2020. Het bedrijfsresultaat voor afschrijving en ledentoeslag (EBITDA) steeg van € 179 miljoen in 2019 naar € 202 miljoen. Aan ledentoeslag naar telers wordt € 42 miljoen uitgekeerd (2019: € 39 miljoen).

Cosun Beet Company (tot 1 juli 2020 Suiker Unie)

Cosun Beet Company zag de suikerprijzen in de eerste helft van 2020 in Europa langzaam oplopen door de in 2019 ontstane krapte op de markt. Hoewel de suikerverkopen licht daalden als gevolg van de pandemie, steeg de vraag naar en de prijs van bio-ethanol. Het lichte verlies in suikervolume werd ruimschoots gecompenseerd door de behoefte aan desinfecterende alcohol voor handgels en hygiëneproducten in onder meer ziekenhuizen en zorginstellingen. Cosun Beet Company kon hier snel en effectief op inspelen. Deze winstgevende meevaller, in combinatie met de gerealiseerde kostenverlagingen resulteerde in een positief bedrijfsresultaat.

Met een iets hoger suikervolume en een lichte prijsstijging maar een daling van de bio-ethanolprijzen verwacht Cosun Beet Company de positieve resultaatontwikkeling te kunnen doortrekken in 2021.

Aviko

Aviko maakte een buitengewoon turbulent jaar door. Na in 2019 een hoogtepunt te hebben behaald qua bedrijfsresultaat, zakte het volume in maart 2020 substantieel in door de sluiting van de horeca tijdens de eerste lockdown. Met 85% volume aandeel van aardappelproducten in het foodservice en out-of-home kanaal werd Aviko zwaar getroffen door de eerste lockdown in 2020. Vanaf de zomer herstelde de afzet zich weer snel. De verkoop van vlokken en granulaat door Aviko Rixona verliep conform plan. Dankzij de positieve afzetontwikkeling in China, het geringere effect van de tweede lockdown, waarin thuisbreng- en ophaaldiensten een creatieve oplossing boden, én de bijdrage van granulaat en vlokken sloot Aviko het jaar met een licht positief resultaat af.

Door de pandemie zakte de vraag naar frites aardappelen volledig in. Aviko is vanzelfsprekend alle contracten met aardappeltelers nagekomen; het overschot aan aardappelen werd als frites opgeslagen, verwerkt door Aviko Rixona, voor veevoer ingezet, doorverkocht of vergist.

De overname van de aardappelverwerkende fabriek van Unilever in het Duitse Stavenhagen, de overname van het Chinese Hongyuan Louis en de capaciteitsuitbreiding in Nederland en België sluiten naadloos aan bij de Cosun groeistrategie. Deze investeringen, gecombineerd met de wereldwijd aanhoudende groei in de vraag naar aardappelsnacks en diepgevroren frites, positioneren Aviko met vertrouwen om haar groeistrategie in 2021 voort te zetten.

Sensus

Doordat gezondheid en immuniteit in het bijzonder, hoog op de agenda kwamen te staan in 2020, profiteerde Sensus van de toegenomen belangstelling in gezonde voeding. Inuline bevordert de darmgezondheid en verbetert de weerstand, waardoor het vaker werd toegepast als functioneel ingrediënt in uiteenlopende consumentenproducten.

Ondanks de toegenomen vraag slaagde Sensus er niet in hier volledig op in te spelen vanwege de teleurstellende cichorei-oogst. De krapte op de markt vertaalde zich in hogere prijzen, die de achterblijvende volumeontwikkeling compenseerden, en heeft geleid tot een beter resultaat dan in 2019. Uitbreiding van zowel het gecontracteerde areaal als de verwerkingscapaciteit in de productie in Roosendaal, zullen er voor zorgen dat Sensus kan voldoen aan de stijgende marktvraag.

SVZ

SVZ wist in 2020 de verliesgevende positie van voorgaande jaar om te draaien naar een positief resultaat. Actief inspelen op marktkansen en kostenreductie lagen hier aan ten grondslag. Hoewel de pandemie zijn weerslag had op de verkopen in het foodservice en on-the-go kanaal, benutte SVZ de kansen die zich voordeden in de toenemende vraag naar fruit- en groentetoepassingen in gezonde voeding voor thuisconsumptie. De uitbreiding van de productiecapaciteit in zowel Polen als de VS kon hierdoor effectief worden ingezet.

In Europa viel de fruitoogst tegen, met hogere inkoopprijzen tot gevolg. De groenteoogst daarentegen was uitstekend. Oog voor kostenbeheersing, marktkansen en langetermijncontracten aan aanbod- en vraagzijde moeten SVZ het fundament geven voor duurzame groei.

Duynie Group

In 2020 realiseerde Duynie Group een positief resultaat, dat achter bleef bij vorig jaar. De pandemie had invloed op de afzet omdat minder co-producten, zoals bierbostel en aardappelstoomschillen, beschikbaar waren van leveranciers om te verwerken, waardoor de groei enigszins achterbleef bij de verwachting.

De meeste bedrijfsonderdelen, waaronder Duynie Feed, AgriBioSource, het online platform MijnVoer(Markt) hadden een bevredigend resultaat. Duynie Feed breidde haar activiteiten uit naar Frankrijk. De in 2020 in gebruik genomen productielocatie in Cuijk kampte met enige vertraging in de opstart. Novidon, dat aardappelzetmeel produceert uit reststromen, heeft last van lagere zetmeelprijzen. Zowel Novidon als Duynie Ingredients zagen zich door de reisbeperkingen voor de uitdaging gesteld om innovaties in het productenportfolio effectief onder de aandacht te brengen bij potentiële klanten.

Dankzij een stabiele marktverwachting voor Duynie Feed en AgriBioSource en een versnelling in de opstart van de nieuwe ingrediëntenfabriek, verwacht Duynie Group in 2021 een positief resultaat te realiseren en verder bij te dragen aan de 100% circulair ambitie van Cosun.

Incidentele opbrengsten

Cosun heeft een deel van de terreinen van de voormalige suikerfabriek in Puttershoek verkocht. Er is lang gewerkt aan het verkrijgen van een nieuw bestemmingsplan, wat recent is afgerond. Een deel is verkocht voor industriële en logistieke doeleinden en een deel heeft een agrarische bestemming gekregen.

Bietenprijs 2020: lichte stijging met standaardcondities, lichte daling met gemiddelde condities t.o.v. vorig jaar

De basisprijs blijft gehandhaafd op € 32,50 per ton biet. De ledentoeslag stijgt naar € 7,00 per ton biet (2019: € 6,50).

Voor de standaard kwaliteit geleverde quotumbieten (suikergehalte van 17% en 91 winbaarheid) bedraagt de bietenprijs per ton € 39,50 (basisprijs van € 32,50 + € 7,00 ledentoeslag). In 2019 bedroeg deze standaard bietenprijs € 39,00 (basisprijs van € 32,50 + € 6,50 ledentoeslag).

De prijs van de bieten met de gemiddelde geleverde kwaliteit over 2020 bedraagt € 35,58 ten opzichte van € 36,05 in 2019. Deze lichte daling is het saldo van een hogere ledentoeslag van € 7,00 (2019: € 6,50) en een ongunstigere gehalte- en winbaarheidsverrekening. Door een droog voorjaar en zomer gevolgd door overvloedige neerslag in de nazomer bedroeg het gemiddelde suikergehalte in 2020 slechts 16,1% (2019: 16,3%) en ook de winbaarheid was slechts 89,3 (2019: 89,6).

De prijs voor surplusbieten bij standaardkwaliteit is vastgesteld op € 24,50 per ton (2019: € 25,00). Bij gemiddeld geleverde kwaliteit komt dit neer op € 22,07 (2019: € 23,11) per ton.

In seizoen 2020 is in Nederland een opbrengst van 13,3 ton suiker per hectare behaald (2019: 13,7 ton). De gemiddelde financiële opbrengst per hectare voor de teler is in 2020 uitgekomen op € 2.901 (2019: €2.930).

Onderstaande tabel geeft een raming van de Nederlandse bietenoogst en bietsuikerproductie over 2020 in vergelijking met die over 2019:

    2020 2019
Bieten verwerkt [in ton] 6.874.000 6.777.000
Suikergehalte bieten [in %] 16,1 16,3
Winbaarheid [index] 89,3 89,6
Bietsuikerproductie [in ton] 1.092.000 1.094.000

 

De cijfers in dit persbericht zijn niet gecontroleerd door de externe accountant en het betreft geen openbaarmaking zoals bedoeld in artikel 2:395 lid 2 BW. In april publiceert Cosun de definitieve cijfers over 2020 op de website www.cosun.nl.

Breda, 11 februari 2021

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met

Birgit Kamp
Corporate communicatie | Royal Cosun
Tel : +31 (0)76 530 3242
E-mail: Corporate.Communication@Cosun.com
Voor meer informatie: www.cosun.nl

Blijf op de hoogte via social media

Volg ons op Linkedin

Volg ons op Facebook

Volg ons op X

Media contact

Guido van Alphen
Guido van Alphen
Director Corporate Communications & Public Affairs
+31765303344