Herstel in volume- en prijsontwikkeling en nieuwe strategie goede basis richting 2025

10 februari 2022
Royal Cosun presenteert voorlopige jaarcijfers 2021.

De geconsolideerde omzet van Cosun in 2021 is gestegen naar € 2.287 miljoen (2020: € 2.029 miljoen). Deze toename van 13% wordt voornamelijk gedreven door een positieve prijsontwikkeling (3%) en volumegroei (10%). Alle bedrijfsonderdelen droegen bij aan deze verbetering.

Deze gunstige ontwikkelingen konden niet volledig worden gematerialiseerd in een beter concernresultaat. COVID-19 heeft met name op Aviko voor het tweede jaar op rij een aanzienlijk negatief effect gehad. De forse stijging van de afzet in het derde kwartaal geeft vertrouwen in verder herstel van de volumeontwikkeling bij Aviko, na opheffing van de overheidsmaatregelen voor de horeca. Cosun Beet Company boekte een iets hoger resultaat door een betere suikerprijs. Alle onderdelen van Cosun werden in de tweede helft van het jaar geconfronteerd met sterke prijsstijgingen met name voor energie en transport. Deze hoge inflatie vormt voor 2022 een forse nieuwe uitdaging.

Het onderliggend resultaat exclusief bijzondere posten verbeterde ten opzichte van 2020 met 32%. Inclusief de bijzondere posten, als gevolg van waardevermindering van activa ingegeven door tegenvallende resultaten en de executie van de nieuwe strategie, daalde het bedrijfsresultaat voor ledentoeslag van € 89 miljoen in 2020 tot € 43 miljoen in 2021. In 2020 droegen bijzondere posten juist positief bij aan het resultaat. Het bedrijfsresultaat voor afschrijving en ledentoeslag (EBITDA) steeg met 5% van € 202 miljoen in 2020 naar € 213 miljoen euro. Aan ledentoeslag wordt € 47 miljoen uitgekeerd (2020: € 42 miljoen).

Nieuwe strategie Unlock25

Het is de missie van Cosun om op een transparante en circulaire manier de volle potentie van planten te ontsluiten en om te zetten in waardevolle, plantaardige oplossingen – The Plant Positive Way. Cosun speelt daarmee in op maatschappelijke uitdagingen rond klimaatverandering en de vervanging van fossiele grondstoffen, de eiwittransitie en de groeiende vraag naar voeding en gezondere voedingsingrediënten. The Plant Positive Way vindt haar basis in het fundament van bijna 125 jaar Cosun historie in succesvolle verwaarding van akkerbouwgewassen als suikerbieten, cichorei en aardappelen in een diverse portfolio van producten met toegevoegde waarde.

Cosun kondigt vandaag ook haar nieuwe strategie naar 2025 aan – Unlock 25 .Een integrale strategie met heldere keuzes en ambitieuze doelstellingen om de toekomstbestendigheid en het verdienmodel van Cosun verder te verbeteren en te waarborgen naar de toekomst toe. Met Unlock25 wordt voortgebouwd op een solide basis en ligt de focus op 3 strategische prioriteiten:

  1. resultaatsverbetering op de korte en middellange termijn
  2. winstgevende groei in 4 kerngebieden
  3. een toekomstbestendige, duurzame keten

In de kerngebieden richt Cosun zich op de maximale verwaarding van suikerbieten en groei in toegevoegde waarde aardappelproducten in Europa en China. In de derde plaats op plantaardige eiwitten, voedingsvezels (o.a. inuline) en biobased grondstoffen die bijdragen aan de transitie in het  Cosun portfolio naar ‘groene’ (klimaatvriendelijke) en gezondheidsbevorderende alternatieven.  Deze groei zal zowel autonoom als door innovatie en strategische samenwerking plaatsvinden. Tot slot groei in co-producten in onder andere veevoer en biovergisting. Co-producten vormen een circulaire bron voor innovaties in de kerngebieden.

Met initiatieven als ‘Groeikracht’ en een omvangrijk CO2-reductieprogramma werkt Cosun over de volle breedte aan een toekomstbestendige, duurzame keten. Dit alles met als doel om waarde te creëren voor de leden, klanten en andere stakeholders en een zo positief mogelijke maatschappelijke impact op de lange termijn te bewerkstelligen. Iedere dag zetten ruim  4.000 medewerkers,  8.200 leden, telers en vele Cosun partners zich met veel energie, kennis en passie in voor dit gezamenlijke doel.

Toelichting resultaat bedrijfsonderdelen 2021

Cosun Beet Company sloot het jaar af met een hoger resultaat ten opzichte van vorig jaar. Als gevolg van hogere suikerprijzen, maar ook met groen gas, bio-ethanol en pulp werd een hogere omzet gerealiseerd. Stijgende prijzen van hulpstoffen en energie in de tweede helft van het jaar hadden een negatieve impact op het resultaat. Voor 2022 vormen de hoge energieprijzen wederom een uitdaging. In lijn met de nieuwe Cosun-strategie om meer waarde uit planten te halen, werkt Cosun Beet Company aan verschillende initiatieven om te voorzien in de sterk stijgende vraag naar biobased alternatieven uit suiker en suikerbieten voor onder meer de markten voor personal care (cosmetica en persoonlijke verzorging) en home care (wasmiddelen en schoonmaakmiddelen). Met de verkoop van het laatste deel van het bedrijfsterrein in Puttershoek en de bouw van het Cosun Solar Park is de herbestemming van het terrein van de voormalige suikerfabriek voltooid.

Aviko laat een stijgend resultaat zien ten opzichte van 2020, hoewel nog steeds lager ten opzichte van voorgaande jaren door de lagere afzet van frites en aardappelproducten als gevolg van de COVID-19 overheidsmaatregelen in de horeca. In het derde kwartaal van 2021- tussen de twee besmettingsgolven in – steeg de afzet fors, hetgeen vertrouwen geeft in een goed herstel wanneer in 2022 de overheidsmaatregelen voor restaurants en cafés worden opgeheven. Ook bij Aviko vormt de forse stijging van prijzen van energie en hulpstoffen een uitdaging voor het verwachte resultaat over 2022. De bouw van de fabriek in het Belgische Poperinge verloopt volgens plan, de fabriek wordt naar verwachting in de eerste helft van 2022 operationeel.

Sensus laat een sterke verbetering zien van het resultaat ten opzichte van 2020 als gevolg van toenemende vraag en gunstige prijsontwikkeling. De sterk tegenvallende oogst van cichorei en lagere inulineopbrengsten uit oogstperiode 2020 drukten het beschikbare verkoopvolume in 2021. De oogst van 2021 heeft in een duidelijk betere opbrengst geresulteerd. Capaciteitsuitbreiding in de fabriek in Roosendaal zal Sensus in staat stellen om aan de stijgende vraag van klanten te voldoen.

Duynie Group heeft in haar onderdelen Duynie Feed en Agri Bio Source het resultaat in 2021 kunnen verbeteren. De opstart van de nieuwe ingrediëntenfabriek in Cuijk heeft voor het tweede jaar de resultaten van Duynie gedrukt. Voor deze activiteiten heeft een bijzondere waardevermindering plaatsgevonden.

SVZ heeft in 2021 een hoger positief resultaat behaald dan in 2020 door forse omzetgroei in Europa, gedreven door een sterke groei van de volumes in puree en -sappen. Ook in de VS is omzetgroei gerealiseerd. Vooruitzichten voor 2022 zijn door extra afzet en recente nieuwe innovaties positief.

Eind 2021 heeft Cosun in lijn met haar strategie gericht op plantaardige eiwit een eiwit-isolaat uit fava-bonen succesvol op de markt geïntroduceerd. Er wordt voorts gewerkt aan eiwitinnovaties uit bietenblad en co-producten. Samenwerking in partnerships met bijvoorbeeld Green Protein Excellence Center en Fascinating versterken Cosun’s positie in de ontwikkeling van plantaardige eiwitten. Plannen voor verdere groei zullen naar verwachting in 2022 worden uitgevoerd.

Bietenprijs 2021: lichte stijging t.o.v. vorig jaar

De basisprijs blijft gehandhaafd op € 32,50 per ton biet. De ledentoeslag stijgt naar € 7,50 per ton biet (2020: € 7,00).

Voor de standaardkwaliteit geleverde quotumbieten (suikergehalte van 17% en 91 winbaarheid) bedraagt de bietenprijs per ton € 40,00 (basisprijs van € 32,50 + € 7,50 ledentoeslag). In 2020 bedroeg deze standaard bietenprijs € 39,50 (basisprijs van € 32,50 + € 7,00 ledentoeslag).

De prijs van de bieten met de gemiddelde geleverde kwaliteit over 2021 bedraagt € 38,91 ten opzichte van € 35,60 in 2020. Deze lichte stijging is het resultaat van een hogere ledentoeslag van € 7,50 (2020: € 7,00) en een gunstigere gehalte- en winbaarheidsverrekening. Door een gezonder bladapparaat ondanks het koude voorjaar en de sombere en natte zomer, gevolgd door gunstige weersomstandigheden in het najaar, bedroeg het gemiddelde suikergehalte in 2021 16,73% (2020: 16,11%) en ook de winbaarheid was beter 90,74 (2020: 89,4).

De prijs voor surplusbieten bij standaardkwaliteit is vastgesteld op € 27,50 per ton (2020: € 24,50). Bij gemiddeld geleverde kwaliteit komt dit neer op € 26,75 (2020: € 22,07) per ton.

In seizoen 2021 is in Nederland een opbrengst van 13,8 ton suiker per hectare behaald (2020: 13,2 ton). De gemiddelde financiële opbrengst per hectare voor de teler is in 2021 uitgekomen op € 3.129 (2020: € 2.901).

Onderstaande tabel geeft een raming van de Nederlandse bietenoogst en bietsuikerproductie over 2021 in vergelijking met die over 2020:

    2021 2020
Bieten verwerkt   [in ton] 6.797.000 6.840.000
Suikergehalte bieten [in %] 16,7 16,1
Winbaarheid [index] 90,7 89,4
Bietsuikerproductie [in ton] 1.137.000 1.089.000

 

De cijfers in dit persbericht zijn niet gecontroleerd door de externe accountant en het betreft geen openbaarmaking zoals bedoeld in artikel 2:395 lid 2 BW. In april publiceert Cosun de definitieve cijfers over 2021 op de website www.cosun.nl.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met

Royal Cosun
Corporate communicatie | Royal Cosun
Tel : +31 (0)76 530 3242
E-mail: corporate.communication@cosun.com

Blijf op de hoogte via social media

Volg ons op Linkedin

Volg ons op Facebook

Volg ons op X

Media contact

Guido van Alphen
Guido van Alphen
Director Corporate Communications & Public Affairs
+31765303344